Wysyłka
w 24h

Dostawa
za 0 zł

30 dni
na zwrot

Certyfikowane
produkty

Koszyk

Koszyk jest pusty

Regulamin sklepu internetowego edrabiny.pl

§1. Słownik pojęć

 • Sprzedawca, Administrator danych – LAM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000880141. Kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł, NIP: 9532780948, BDO: 000520141, Regon: 387684613, nr tel. 52 586 29 80, adres e-mail: info@edrabiny.pl.
 • Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.edrabiny.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 • Kupujący, Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym zwłaszcza składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni Przedsiębiorcy.
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22(1) Kodeksu Cywilnego).
 • Indywidualny Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa:
  • zasady zawarcia sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu,
  • zmianę i czas realizacji Zamówienia,
  • prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
  • sposoby zapłaty, ceny (zawierające podatek VAT),
  • warunki dostawy Towarów,
  • pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
  • procedurę składania reklamacji,
  • zasady ochrony danych osobowych,
  • zasady rejestracji w Sklepie,
  • warunki techniczne,
  • postanowienia końcowe.
 • Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 • Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§3. Jakość towarów

 • Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową.

§4. Składanie Zamówień

 • Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert. Informacja o dostępności Towaru jest wyświetlana przy każdym Towarze.
 • Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”.
 • Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w potwierdzającej wiadomości e-mail (zgodnie z art. 66(1) §1 kodeksu cywilnego). Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia nie stanowi jeszcze akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Kupujący otrzymuje w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
 • Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
 • W związku z faktem, iż wszelkie dokumenty przesyłane do Klienta podczas realizacji Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.
 • Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (plik PDF): potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku płatności ratalnej, realizacja Zamówienia następuje po uzyskaniu przez Kupującego pozytywnej decyzji kredytowej. W przypadku decyzji negatywnej, Kupujący może zmienić sposób realizacji płatności, bądź Zamówienie anulować.

§5. Czas realizacji zamówienia

 • Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.
 • Czas realizacji Zamówienia jest sumą czasu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki dostawcy, a także czasu dostawy przesyłki przez dostawcę do Klienta. Czas ten określony jest przy opisie poszczególnych Towarów i w żadnym przypadku nie przekracza 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
 • W przypadkach wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy - termin realizacji Zamówienia określony zgodnie z ust. 2 powyżej może ulec wydłużeniu, do 30 dni, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim wypadku Kupujący może w szczególności anulować Zamówienie (odstąpić od zawartej umowy), na zasadach określonych w pkt. VIII Regulaminu.

§6. Warunki płatności

 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności, są one też określone w zakładce „Formy płatności”:
  • gotówką za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;
  • przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu Przelewy24, w tym Blik, a także
  • przelewem tradycyjnym – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, jednak nie później niż 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§7. Realizacja Zamówień

 • Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
 • W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.
 • Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu.
 • Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski.
 • Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej. Faktura ta zostanie udostępniona Kupującemu do pobrania za pośrednictwem odnośnika zawartego w wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub wskazany w Koncie owego Kupującego po odbiorze Towaru. W przypadku cofnięcia przez Kupującego zgody, a także w innych uzasadnionych przypadkach (jak np.: wystąpienie trudności technicznych itd.) – Sprzedawca wystawi fakturę w formie papierowej i doręczy ją Kupującemu za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

§8. Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

 • Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony:
  • jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony Towar jest uszkodzony, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu, czy została spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu;
  • bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania i otrzymanego Towaru oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.
 • W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności. Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji i Interwencji pod adresem: reklamacje@edrabiny.pl, lub numerem telefonu: 52 586 29 80
 • Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: reklamacje@edrabiny.pl.
 • W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji Sprzedającemu telefonicznie (tel. 52 586 29 80) lub mailowo (reklamacje@edrabiny.pl).
 • Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Klientowi ponosi Sprzedający.

§9. Odstąpienie od umowy ("zwrot") i wymiana Towaru

 • Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Kupującego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 • Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wiadomością e-mail na adres reklamacje@edrabiny.pl, z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy lub w formie pisemnej na adres ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej zapłaty.
 • Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu do:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka wybranego przez Konsumenta. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Wszystkie dokonane przez Kupującego płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Niezależnie od powyższego, Konsument w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego towaru lub inny towar dostępny w Sklepie, za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku zamiany Towaru – pkt. VIII ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.

§10. Reklamacja towaru

Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@edrabiny.pl lub pod numerem telefonu: 52 586 29 80.

Składającemu reklamację zalecamy podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii oraz zdjęć przedstawiających przedmiot reklamacji. Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji, jeżeli przyspieszy to proces rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę.

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z umową sprzedaży:
  • W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Kupującego na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r. w szczególności art. 556- 576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Kupującego niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  • W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 • Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@edrabiny.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz - Dział Reklamacji i Interwencji.
 • W treści zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien, w miarę możliwości, podać:
  • dane kontaktowe Kupującego,
  • żądania Kupującego względem Sprzedawcy w związku z reklamacją,
  • nr faktury wystawionej w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja, lub jej kserokopię
  • opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła
  • czego Kupujący żąda w związku ze złożeniem reklamacji
  • podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, gwarancja)

  przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

 • Koszt transportu wadliwego Towaru ponosi Sprzedawca. Reklamowany towar powinien zostać przekazany kurierowi w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę towaru podczas transportu, które uniemożliwi jego uszkodzenie.
 • Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez Kupującego będącego Konsumentem, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że Kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora (o ile taka gwarancja została udzielona).
 • Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą zgłosił żądanie tytułem rękojmi, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni - uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§11. Gwarancja

 • W przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem. Warunki gwarancyjne zawarte są również na stronie internetowej pod adresem https://www.edrabiny.pl/gwarancje-producentow/.
 • Kupujący może skierować roszczenie z tytułu gwarancji jakości do wyznaczonego punktu serwisowego gwaranta lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia u Sprzedawcy, który przekaże zgłoszenie gwarantowi. Zgłoszenie gwarancyjne za pośrednictwem sprzedawcy można wykonać telefonicznie pod numerem działu reklamacji 52 586 29 80 lub mailowo reklamacje@edrabiny.pl.
 • Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

§12. Ochrona danych osobowych

 • Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
 • Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 • Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 • Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§13. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin sklepu”.
 • Kupujący, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, dokonanych zgodnie z ust. 4, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego oświadczenia Sprzedawcy. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1. Definicje

 • Usługodawca - LAM S.A., której szczegółowe dane wskazano w pkt. I Regulaminu.
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, to udostępnienie:
  • treści strony internetowej znajdującej się pod adresem www.edrabiny.pl
  • usługi „Konto klienta”
  • usługi „Formularz kontaktowy”
  • usługi „Dodawanie opinii o zakupionych produktach”
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 • Adres elektroniczny: info@edrabiny.pl
 • Sklep internetowy – sklep dostępny w ramach witryny www.edrabiny.pl.

§2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • Konto klienta.

  Na stronach serwisu www.edrabiny.pl Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta klienta. Rejestracja konta nie jest konieczna dla dokonania zakupów, ale umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności ułatwiających dokonywanie zakupów. Na funkcjonalność Konta klienta składa się:

  • możliwość zapisania danych adresowych do wysyłki towaru,
  • śledzenie stanu realizacji zamówienia,
  • dostęp do historii zamówień danego Użytkownika,
  • dostęp do faktur,
  • dostęp do edycji danych teleadresowych w złożonym zamówieniu.

  W celu rejestracji Konta klienta Użytkownik zobowiązany jest podać aktywny adres e-mail. Użytkownik może podać również dane osobowe takie ja: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu Podanie tych danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak ułatwia i przyspiesza zakupy w Sklepie internetowym.

  Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać wiadomość z adresu e-mail do niego przypisanego, na Adres elektroniczny, z żądaniem usunięcia konta. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w Sklepie internetowym.

 • Formularz kontaktowy.

  Formularz kontaktowy dostępny jest między innymi poprzez aktywację linku znajdującego się pod adresem www.edrabiny.pl/kontakt/ Umożliwia on kontakt z Usługodawcą poprzez wybranie jednej z form: kontaktu zwrotnego za pomocą połączenia telefonicznego lub wiadomości e-mail. Do skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 • Dodawanie opinii o zakupionych produktach.

  Użytkownik, który zakupił produkty w Sklepie internetowym może uzupełnić formularz opinii o produkcie zawierający jego ocenę. Link prowadzący do formularza jest wysyłany na adres podany podczas składania zamówienia. Do uzupełnienia formularza wymagane jest wskazanie autora opinii. Autor może zostać określony w dowolny sposób, tj. Użytkownik może wskazać swoje imię, nazwisko lub pseudonim.

 • Udostępnienie strony WWW.

  Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wyświetlania zawartości strony www.edrabiny.pl oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego.

§3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Udostępnienie strony WWW – umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia zawartości strony internetowej, a rozwiązana z chwilą zaprzestania jej wyświetlania przez Użytkownika.
 • Formularz kontaktowy – umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia wszystkich pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez pracownika Usługodawcy.
 • Dodawanie opinii o zakupionych produktach, Komentarze do artykułów - umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania uzupełnionego formularza Usługodawcy. Do przesłania formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa z chwilą zamieszczenia przez Usługodawcę w ramach odpowiedniej podstrony internetowej www.edrabiny.pl opinii o zakupionym produkcie lub komentarza do artykułu.
 • Konto klienta – umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta klienta. Założenie Klienta wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta klienta na żądanie Użytkownika.

§4. Informacje techniczne oraz ochrona danych osobowych

 • W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2.
  • Włączoną obsługę Java Script.
  • Aktywny adres e-mail.
 • Usługodawca dokłada staranności, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników przed ich pozyskaniem przez osoby trzecie oraz ich nieuprawnioną modyfikacją. Połączenia, w trakcie których przesyłane są dane osobowe Użytkownika szyfrowane są protokołem SSL. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w pamięci serwerów Usługodawcy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji transakcji oraz procesu wysyłki i nie są udostępniane podmiotom trzecim, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym regulaminie.
 • Dane osobowe w postaci danych adresowych są udostępniane firmie dokonującej doręczeń towarów zakupionych w sklepie.
 • Dane służące do realizacji płatności elektronicznej zostaną przekazane firmie płatniczej zajmującej się realizacją płatności z wykorzystaniem kart kredytowych lub płatniczych.

§5. Zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści:
  • Powodujących zakłócenie pracy systemu teleinformatycznego Usługodawcy,
  • Bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich bądź naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne i dobre obyczaje.
 • Usługodawca usuwa treści bezprawne zamieszczone przez Użytkownika w ramach Sklepu internetowego.
 • Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług zgodnie z niniejszym regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§6. Zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Sklep Internetowy może zmienić niniejszy regulamin z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się okoliczności wynikające ze zmiany:
  • funkcjonalności sklepu internetowego,
  • obowiązujących przepisów prawa,
  • profilu działalności Usługodawcy,
  • świadczonych usług,
 • Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków za pomocą wiadomości e-mail skierowanej do zarejestrowanych Użytkowników na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta klienta. Wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Sklep Internetowy przesyła nową treść Regulaminu. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni.

§7. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami.